ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY GMINY GRZMIĄCA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) zwołuję 

XX sesję Rady Gminy Grzmiąca 29 grudnia 2016 roku, o godzinie 13:30,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 10 listopada 2016 roku.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Trybuna Obywatelska.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.
  • wystąpienie wójta
  • opinia Komisji Budżetowo – Finansowej
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2017 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 na lata 2017-2019”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grzmiąca.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grzmiąca na 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca

Henryk Kreklau

Autor: Biuro Rady Gminy Grzmiąca (22)