Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy na 2018 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2017

Na podstawie uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 6 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁRACY GMINY GRZMIĄCA  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK

Konsultacje trwają od 18 października do 26 października 2017 roku.

Treść projektu programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie bip.grzmiaca.org.pl oraz na stronie www.grzmiaca.org.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii do projektu programu współpracy na 2018 rok, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2017 roku.

Poddawany konsultacjom projekt programu współpracy na 2018 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu na 2017 rok.

Zebrane w trakcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi opinie do projektu programu na 2018 rok zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w projekcie tego dokumentu. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany protokół, z którym każda zainteresowana osoba będzie mogła się zapoznać za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej na stronie bip.grzmiaca.org.pl

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt programu współpracy Wójt Gminy Grzmiąca przedłoży Radzie Gminy. Najpóźniej do dnia 30 listopada Program współpracy zostanie przyjęty w formie uchwały.

Program współpracy na 2018 rok jest współtworzony przez Wójta Gminy Grzmiąca i organizacje pozarządowe. W w/w terminie wszystkie zainteresowane organizacje mają możliwość zgłaszania sugestii zmian zapisów projektu programu i uczestniczyć w tworzeniu podstawowego dokumentu regulującego współpracę Gminy Grzmiąca ze środowiskiem pozarządowym oraz realny wpływ na kształt tej współpracy.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (14)