ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY GRZMIĄCA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY GRZMIĄCA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017, poz. 1875 ) zwołuję

XXX  sesję Rady Gminy Grzmiąca  23 listopada 2017 roku, o godzinie 13:30

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji z dnia 27 września 2017 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Trybuna Obywatelska.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczenie kadr, warunki lokalowe i wyposażenie, koszty utrzymania obiektów, dowóz uczniów, dożywianie, sukcesy i osiągnięcia, problemy i prognozy demograficzne. Sport szkolny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2017-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcania dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mieszałkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mieszałkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcania dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Iwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Iwinie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcania dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Grzmiącej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Grzmiącej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grzmiąca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grzmiąca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 24. Sprawy organizacyjne.
 25. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąc

Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca

Henryk Kreklau

Autor: Biuro Rady Gminy Grzmiąca (13)