Zawiadomienie Wójta Gminy Grzmiąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2018

Wójt Gminy Grzmiąca na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zawiadamia, że Rada Gminy Grzmiąca w dniu 29 listopada 2018 r. podjęła uchwałę Nr II/5/2018 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Na podstawie ww. uchwały ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

  • w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych - stawka wynosi 21 zł od osoby za miesiąc;
  • w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - stawka wynosi 42 zł od osoby za miesiąc.

Podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grzmiąca, obowiązującej na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty.

Zgodnie  z   treścią   ww.   ustawy,   właściciel  nieruchomości  otrzymuje  zawiadomienie
o zmianie wysokości   stawki   za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi  z  jej   wyliczeniem
w oparciu o złożoną deklarację. Właściciel nieruchomości nie ma  obowiązku  składania  nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poniższym harmonogramem na numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

14  8562  0007  0036  0524  2000  0040

W przypadku zmiany ilości osób w danej nieruchomości lub w przypadku zmiany sposobu segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (29)