Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2019

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Grzmiąca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i publicznej szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grzmiąca:

Lp.KryteriumDokument poświadczającyLiczba punktów
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, studiują stacjonarnie, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 15 pkt.
2. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/zespołu szkół w skład którego wchodzi przedszkole lub ubiegające się o przyjęcie do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/zespołu szkół w skład którego wchodzi przedszkole. pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 10 pkt.
3. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie zespołu szkół, w skład którego wchodzi przedszkole/w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny. pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 5 pkt.

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

Lp.KryteriumDokument
potwierdzający
Liczba punktów
1. Rodzeństwo ucznia uczęszcza do danej szkoły. pisemne oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego
15 pkt.
2. Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) znajduje się w obwodzie szkoły. pisemne oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego
10 pkt.
3. W obwodzie szkoły mieszkają krewni ucznia wspierający rodziców w zapewnieniu mu opieki. pisemne oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego
5 pkt.

Podstawa prawna:

Art. 154 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXIII /162 /2017 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (25)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Szkoła Podstawowa w Grzmiącej

    Szkoła Podstawowa w Grzmiącej