Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Grzmiąca

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję

XXI sesję Rady Gminy Grzmiąca 14 maja 2020 roku, o godzinie 15.00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 12 marca  2020 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.
 5. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej w 2019 roku oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Grzmiąca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – grupy drzew uznanych za pomnik przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 z siedzibą w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie gm. Grzmiąca”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0005 Krosino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna   nr 424/5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna   nr 25/122.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/5, położonej na terenie miejscowości Grzmiąca przy ul. Kolejowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego Gminy Grzmiąca.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 16. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy organizacyjne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemii informuję, że sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności.    

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Autor: Biuro Rady Gminy Grzmiąca (11)