Wójt Gminy Grzmiąca Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok."

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

§1
Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:
  a) uczestnictwa w rozgrywkach sportowych;
  b) organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

§2
Cel główny zadania

Celem głównym zadania konkursowego jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Grzmiąca w 2020 roku, poprzez organizacje zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

§ 3
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania: do 35.000,00 zł

§ 4
Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688z późn. zm.–dalej: „Ustawa”).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako oferenci) realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Grzmiąca.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w załączaniu nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
 4. Środki finansowe przyznawane są na wsparcie realizacji zadania.
 5. W ramach niniejszego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty –podlegać ocenie będzie tylko ta oferta, która zostanie zarejestrowana jako pierwsza w rejestrze korespondencji Urzędu Gminy Grzmiąca.
 6. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów zadania publicznego. Brak zapewnienia środków na tym poziomie skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 7. Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:
  - wycenionego wkładu osobowego,
  - sponsoringu rzeczowego,
  - środków z budżetu Gminy Grzmiąca.
 8. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Grzmiąca.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 10. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu lub wycofuje swoją ofertę. W zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe, niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.
 11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 12. Wymagania w stosunku do składanych ofert:
  1) oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą oferenta zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument;
  2) oferta powinna być:
  a) złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) zgodnie z uprawnieniem wskazanym w KRS, innym rejestrze lub ewidencji, lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo),
  b) podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwiają identyfikację osób składających ofertę;
  3) oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń, a tym samym brak formalny);
  4) oferta powinna być zgodna z zapisami o odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w przypadku gdy oferent zadeklaruje w ofercie, iż nie prowadzi działalności odpłatnej, a w kosztorysie uwzględni pobieranie opłat od adresatów zadania –oferta zostanie wyłączona z dalszego postępowania konkursowego.
 13. Zasady uzupełniania ofert:
  1) Oferenci, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikujące się do uzupełnienia, a jednocześnie uzyskają w ocenie merytorycznej wymaganą minimalną liczbę punktów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania;
  2) wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
  3) oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie –pozostają bez rozpatrzenia.
 14. Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:
  1) niekompletne pod względem wymaganych załączników;
  2) bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność;
  3) które nie zawierają wszystkich wymaganych zapisów w polach oferty;
  4) bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie;
  5) zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.
 15. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty:
  1) złożone po terminie;
  2) złożone przez nieuprawnionego oferenta;
  3) których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu;
  4) które nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu;
  5) złożone bez deklaracji wymaganego wkładu finansowego (patrz § 4 ust. 6);
  6) zawierające deklarację, iż oferent nie prowadzi działalności odpłatnej, a jednocześnie uwzględnia w kosztorysie pobieranie opłat od adresatów zadania.
 16. Kwalifikowalność wydatków:
  1) termin poniesienia wydatków ustala się:
  a) dla środków pochodzących z dotacji: w terminie realizacji zadania, po dacie zawarcia umowy do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 11grudnia 2020 r.;
  b) dla innych środków finansowych: w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2020 r.;
  2) wydatki w ramach udzielonej dotacji są kwalifikowane gdy jednocześnie:
  a) są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt 1;
  b) są niezbędne do realizacji zadania;
  c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty);
  d) zostały faktycznie poniesione przez Oferenta;
  e) zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane;
  f) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

§ 5
Termin i miejsce realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 28 czerwca 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren gminy Grzmiąca, teren Rzeczpospolitej Polskiej –w przypadku udziału w zawodach, turniejach i rozgrywkach.

§ 6
Warunki realizacji zadania publicznego

 1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań(Dz. U. 2018, poz. 2057).
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
  1) wynagrodzenie kadry szkoleniowej;
  2) wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą finansowo-księgową;
  3) obsługa medyczna i techniczna;
  4) obsługa księgowa dotycząca realizowanego zadania;
  5) ubezpieczenie zawodników;
  6) transport związany z realizacją zadania;
  7) zakup materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji zadania;
  8) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
  9) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.
  Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, nie wyklucza zaplanowania innych wydatków, których poniesienie z punktu widzenia zadania publicznego jest celowe.
 4. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  1) podatek od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia;
  2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów;
  3) wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
  4) wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych;
  5) wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie;
  6) wypłacanie diet dla zawodników;
  7) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
  8) dyscyplinarne kary finansowe;
  9) wydatki z tytułu opłat i kar umownych;
  10) działalność polityczną i religijną;
  11) nagrody, premie i inne formy bonifikaty dla szkoleniowców, pracowników i osób zajmujących się realizacją zadania;
  12) usługi telekomunikacyjne;
  13) zakup napojów alkoholowych;
  14) amortyzacja, leasing;
  15) niezwiązane z realizowanym zadaniem.
 5. W trakcie realizacji zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu definicji danych osobowych zawartej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

§7
Składanie ofert

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.Na kopercie należy umieścić następujące informacje:-pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres;-adnotację „Otwarty konkurs ofert 2020”.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu.
 3. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2020 roku do godziny 11:00.
 4. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej http://bip.grzmiaca.org.pl/ w zakładce ‘Organizacje pozarządowe’ oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca (sekretariat).
 6. Do oferty należy dołączyć:
  1) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym –potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji z wyszczególnionym umocowaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną, niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru –dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
  3) kopię umowy lub statut spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem –w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy.
  4) w przypadku złożenia oferty wspólnej:
  - oferenci zobowiązani są do przedłożenia umowy określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
  - do oferty należy dołączyć odpowiednią do liczby oferentów składanych tę ofertę –ilość stron informacyjnych dotyczących danych oferentów –część II formularza oferty oraz sposób ich reprezentacji –część III oferty, każdy z oferentów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych w ust. 6.
 7. Organizacje pozarządowe mogą korzystać z pomocy i wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy Grzmiąca odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu ofert w kwestii dotyczącej zadań konkursowych i wymogów formalnych. Dane kontaktowe: tel. 94 37 36 810 wew. 41; e-mail: k.smiechowska@grzmiaca.org.pl lub bezpośrednie konsultacje w Urzędzie Gminy Grzmiąca –sekretariat.

§ 8
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Grzmiąca powoła komisję konkursową.
 3. Komisja otwartego konkursu ofert przekazuje Wójtowi Gminy Grzmiąca protokół wraz z listą rankingową. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Grzmiąca w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu z prac komisji otwartego konkursu ofert wraz z listą rankingową.
 4. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa § 13 „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 5. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym ogłoszeniu na karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych oraz te których braki kwalifikują się do uzupełnienia (patrz § 4 ust. 15).
 7. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w myśl art. 15 ustawy. Ocena merytoryczna zostanie dokonana zgodnie z indywidualną kartą oceny merytorycznej, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (bip.grzmiaca.org.pl),
  2) na stronie internetowej Gminy Grzmiąca (www.grzmiaca.org.pl),
  3) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca.
 9. Decyzja Wójta odnośnie wyboru ofert i wysokości dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Oferentom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do:
  1) korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidzianych kosztów, stanowiących załączniki do umowy, lub
  2) wycofania swojej oferty.
 11. Aktualizacja kosztorysu w przypadku o którym mowa w ust. 10 musi stanowić zachowanie procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (tj. suma procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejsza niż deklarowana w ofercie). Ponadto Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru pozycji kosztów, które zostaną sfinansowane w ramach przyznanej kwoty dotacji.
 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości nie większej niż 10 %, przy czym całkowity koszt zadania nie może ulec zmniejszeniu.

§9
Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

 

Rodzaj zadania 2019 rok 2020 rok
Zadania z zakresu wspierania i
upowszechnienia kultury fizycznej
40.000,00 zł Brak

 Załączniki do ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

 1. Załącznik nr 1 –wzór karty oferty.
 2. Załącznik nr 2 –indywidualna karta oceny merytoryczne
Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (21)