Stowarzyszenie rozwoju oświaty i inicjatyw społeczno-gospodarczych w Krosinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. 22 Lipca 8/4, 78-452 Krosino
2 Tel./fax. (94) 37 205 51 lub 603 182 138
3 E-mail

stowrozwoj.tstalko@gmail.com

4 Adres strony WWW

http://www.stowarzyszenie-krosino.pl

http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Rozwoju-Oświaty/327115450635467

5 Numen KRS 0000071472
6 Numer REGON/NIP REGON: 331298701; NIP: 6731719223
7 Status pożytku publicznego TAK
8 Zarząd Prezes – Teresa Krystyna Stalko
Wiceprezes – Renata Mariola Makuch
Skarbnik – Katarzyna Kuciewicz
9 Cel działania
 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, sportowego, oświatowego, gospodarczego wraz integrującego mieszkańców społeczności wsi Krosino oraz innych społeczności lokalnych na terenie całego kraju.
 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych.
 3. Pomoc społecznych w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 8. Ochronę i promocję zdrowia.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 11. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 14. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 16. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 17. Krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 18. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
 19. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 20. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 22. Obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.