Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. 22 Lipca 8/4, 78-452 Krosino
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail brak danych
4 Adres strony WWW brak danych
5 Numen KRS 0000435553
6 Numer REGON/NIP REGON: 320967869; NIP: brak danych
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd Prezes – Edward Szysz
Wiceprezes – Andrzej Klim
Skarbnik – Elżbieta Madajczyk
Sekretarz – Mariusz Michalski
9 Cel działania

Stowarzyszenie ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz:

  1. przeciwdziałania, zapobiegania oraz zwalczania negatywnych zjawisk społeczno gospodarczych, którymi są: bezrobocie, ubóstwo, niski przyrost naturalny, wykluczenie społeczne, dezintegracja społeczna, dyskryminacja, niskie wykształcenia, marginalizacja niektórych obszarów kraju, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
  2. zwiększania możliwości uzyskania zatrudnienia dla osób z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wspierania nietypowych form zatrudnienia i elastycznej organizacji pracy,
  3. wszechstronnej pomocy grupom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, a w szczególności: bezrobotnym, niepełnosprawnym, rodzinom osób niepełnosprawnych, mieszkańcom terenów najsłabiej rozwiniętych, osobom o niskich kwalifikacjach, osobom starszym, osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, kobietom spotykającym się z dyskryminacją, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, bezdomnym, więźniom, rolnikom i mieszkańcom wsi, osobom o niskich dochodach, imigrantom, ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych, mieszkańcom obszarów zagrożonych marginalizacją, w szczególności obszarów wiejskich, małych miast i obszarów restrukturyzacji przemysłów, samotnym rodzicom wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, ofiarom przestępstw, ochroną praw i wolności człowieka oraz troski o zapewnienie równości szans wszystkich grup społecznych,
  4. rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem wspierania edukacji i przedsiębiorczości, w tym również osób niepełnosprawnych,
  5. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz umacniania demokracji, samorządności i praworządności,
  6. poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  7. wspierania funkcjonowania szkolnictwa publicznego.