Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Wójt Gminy Grzmiąca Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok."

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

27 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (21)
Czytaj więcej o: Wójt Gminy Grzmiąca Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

ZAPRASZA

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2020 roku

27 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (20)
Czytaj więcej o: Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca, Przewodnicząca Rady Gminy Grzmiąca (19)
Czytaj więcej o: Dzień Samorządu Terytorialnego

Informacja dotycząca uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu obniżenia dochodów w związku z epidemią COVID-19

„Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.”


„Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.”

27 maja 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (18)
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu obniżenia dochodów w związku z epidemią COVID-19

Program Czyste Powietrze - nowe zasady

Powiększ zdjęcie Broszura

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  - dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.
15 maja 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (13)
Czytaj więcej o: Program Czyste Powietrze - nowe zasady

Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Powiększ zdjęcie pakiet%20pomocy%20-%20BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.
Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji Komisji Europejskiej, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem w ramach Tarczy Antykryzysowej podzielony został według wielkości przedsiębiorstw: dla mikro, małych, średnich i dużych firm.

 

14 maja 2020
Bank Gospodarstwa Krajowego (12)
Czytaj więcej o: Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Grzmiąca

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję

XXI sesję Rady Gminy Grzmiąca 14 maja 2020 roku, o godzinie 15.00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

11 maja 2020
Biuro Rady Gminy Grzmiąca (11)
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Grzmiąca

Życzenia na dzień bibliotekarza i bibliotek

8 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca, Przeodnicząca Rady Gminy Grzmiąca (9)
Czytaj więcej o: Życzenia na dzień bibliotekarza i bibliotek

Zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Powiększ zdjęcie plakat

Szanowni Mieszkańcy,

Wywóz odpadów wielkogabarytowych zaplanowany według harmonogramu na 18.05.2020 r. odbędzie się w sobotę 16.05.2020 r. w miejscowościach:

 • Czechy,
 • Godzisław,
 • Iwin,
 • Przeradz,
 • Przystawy,
 • Pustkowie,
 • Radomyśl,
 • Radostowo,
 • Równe,
 • Sławno,
 • Wielawino,
 • Żarnowo

Pozostałe wywozy pozostają bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

7 maja 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (8)
Czytaj więcej o: Zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Informacja Wójta gminy Grzmiąca w zakresie funkcjonowania przedszkola, boiska Orlik i biblioteki

Powiększ zdjęcie plakat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 6 maja 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały wyłączone spod regulacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dalsze funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uzależnione jest od decyzji samorządu. Otwarcie tych placówek jest jednak obwarowane licznymi obostrzeniami dotyczącymi zarówno obowiązków organu prowadzącego, dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców. Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie działania placówek wychowania przedszkolnego w czasie epidemii, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Grzmiąca na okres od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. Moje stanowisko podyktowane jest przede wszystkim troską o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców, ponieważ obecnie nie jesteśmy w stanie stworzyć warunków gwarantujących dzieciom, a także wychowawcom oraz pozostałym pracownikom tych placówek pełnego bezpieczeństwa.

6 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Informacja Wójta gminy Grzmiąca w zakresie funkcjonowania przedszkola, boiska Orlik i biblioteki