Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI RADY GMINY GRZMIĄCA

21 grudnia 2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017, poz. 1875 ) zwołuję 

XXXI  sesję Rady Gminy Grzmiąca  28 grudnia 2017 roku, o godzinie 13:30

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji z dnia 23 listopada 2017 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Trybuna Obywatelska.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
  • wystąpienie wójta
  • opinia Komisji Budżetowo – Finansowej
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowe
  • podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grzmiąca na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mieszałkach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Grzmiącej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Iwinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Grzmiącej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 17. Sprawy organizacyjne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca

Henryk Kreklau

Autor: Biuro Rady Gminy Grzmiąca (33)