Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

ZAWIADOMIENIE O SESJI

5 lutego 2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję

IV sesję Rady Gminy Grzmiąca 14 lutego 2019 roku, o godzinie 14:00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 20 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.
 5. Trybuna Obywatelska.
 6. Prezentacja projektu Fundusz Lokalny.org finansowanego z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cele społeczne wspólnoty lub społeczności lokalnej.
 7. Dyskusja dotycząca możliwości i warunków oraz korzyści przystąpienia Gminy Grzmiąca do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Gminy Grzmiąca na 2019 rok.
 12. Odpowiedzi na wnioski radnych oraz sprawy zgłoszone w Trybunie Obywatelskiej.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (4)