Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

13 lipca 2020

Termin realizacji: od 1 września do 30 listopada 2020 r.,
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym.
To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  niemających  osobowości  prawnej.
W   przypadku   gospodarstw  rolnych  osób  fizycznych  (gospodarstwa  indywidualne)  spisem  rolnym  zostaną objęte  wszystkie  gospodarstwa  rolne  o  powierzchni  1  ha  użytków  rolnych  i  więcej,  a  także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
0,5 ha – dla krzewów owocowych;
0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
0,5 ha – dla chmielu;
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
0,3 ha –dla szkółek ozdobnych;
0,1 ha – dla tytoniu;
5 sztuk –dla bydła ogółem;
20 sztuk– dla świń ogółem;
5 sztuk – dla loch;
20 sztuk –dla owiec ogółem;
20 sztuk –dla kóz ogółem;
100 sztuk –dla drobiu ogółem;
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

 Formy przeprowadzania spisu rolnego

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy - każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego w Urzędzie Gminy Grzmiąca. Wystarczy zadzwonić (94 37 368 10 wew. 36) i umówić się na spotkanie.

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie należy wybrać opcję „Spisz się przez telefon”, połączenie z rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia spisu przez telefon. (Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

Wszelkich informacji udzielą Państwu członkowie GBS w Grzmiącej:

Aleksandra Lachowska – sekretarz@grzmiaca.org.pl; tel. 94 37 368 10;

Alfred Wieliczko – wieliczko@grzmiaca.org.pl; tel. 94 37 368 10 wew. 36;

Michał Kublas – kublas@grzmiaca.org.pl; tel. 94 37 368 10 wew. 67.

 

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (14)