Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego

14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. Sportowa 2, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail

stow_gim@onet.pl

4 Adres strony WWW http://www.gimnazjumgrzmiaca.pl
5 Numen KRS 0000368713
6 Numer REGON/NIP REGON: 320915401; NIP: 6731885542
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd Prezes – Karolina Bator
Wiceprezes – Anna Makowska
Skarbnik – Arkadiusz Piotr Rosiński
Sekretarz – Agnieszka Kulesza
Członek – Małgorzata Płatek
9 Cel działania
 1. Skupianie wychowanków szkoły dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy nauczycielami, uczniami i przyjaciółmi szkoły.
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkoły.
 3. Kształtowanie tradycji w środowisku wychowanków.
 4. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły.
 5. Inicjowanie, popieranie i dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania uczniów i członków stowarzyszenia.
 6. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, społecznych i członków stowarzyszenia.
 7. Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 8. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej wychowanków, nauczycieli i uczniów.
 9. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku gminy, szkoły, uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły.
 10. Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 11. Propagowanie wśród uczniów idei wolontariatu.
 12. Integracja, aktywizowanie osób niepełnosprawnych z terenu gminy.
 13. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.