Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Stowarzyszenie mieszkańców i sympatyków wsi Nosibądy „Nasze Nosibądy”

14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby Nosibądy 55, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail

naszenosibady@wp.pl

4 Adres strony WWW brak danych
5 Numen KRS 0000345622
6 Numer REGON/NIP REGON: 320773421; NIP: 6731876773
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd Prezes – Katarzyna Jezierska
Sekretarz – Misiak Emilia
Skarbnik – Arkadiusz Piotr Rosiński
Członek zarządu – Misiak Aleksandra
Wiceprezes – Bartłomiej Zakrzewski
9 Cel działania
 1. Skupianie mieszkańców i sympatyków wsi Nosibądy dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy mieszkańcami i sympatykami wsi;
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe sołectwa Nosibądy;
 3. Kształtowanie tradycji w środowisku mieszkańców sołectwa;
 4. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miejscowości Nosibądy;
 5. Inicjowanie, popieranie i dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania mieszkańców wsi;
 6. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, społecznych i badawczych członków stowarzyszenia;
 7. Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Grzmiąca;
 8. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miejscowości Nosibądy oraz jej mieszkańców i sympatyków;
 9. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku gminy, miejscowości i mieszkańców oraz sympatyków;
 10. Krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 11. Pomoc i współdziałanie w ochronie i restauracji zabytkowych budynków sakralnie położonych na terenie wsi Nosibądy oraz obszarze parafii mieszałki;
 12. Współdziałanie z władzami gminnymi, powiatowymi oraz proboszczem parafii Mieszałki w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji zabytkowych budynków sakralnych;

30.05.2015 - Dzień Dziecka w Nosibądach

29.08.2015 - Wycieczka do Parku owadów w Lubnicy