Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej

6 lutego 2019
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby Grzmiąca 10, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail

osp.grzmiaca@wp.pl

4 Adres strony WWW https://www.facebook.com/OSP-Grzmi%C4%85ca-1752174141667922/
5 Numen KRS 0000231528
6 Numer REGON/NIP REGON: 320046402; NIP: 673-17-84-893
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd

Prezes OSP - Łukasz Dymus
Wiceprezes - Naczelnik – Arkadiusz Pawłowski
Sekretarz –
Skarbnik - Patryk Siwicki
Gospodarz - Ryszard Dymus

9 Cel działania
 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej statutu,
 6. działanie na rzecz ochrony środowiska,
 7. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 8. nawiązanie współpracy międzynarodowej z jednostkami straży pożarnych w szczególności z obszaru UE - w celu wymiany doświadczeń, rozwijanie kontaktów międzynarodowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 9. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności:
  - ochrona i poprawa stanu dziedzictwa publicznego i kulturowego;
  - poprawa jakości i standardów życia;
  - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, turystycznej
  i rozrywkowej;
  - ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności;
 10. prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
 11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
 12. promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
 13. promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 14. profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
 15. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
 16. ochrona i promocja zdrowia,
 17. propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną,
 18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 19. promocja i organizacja wolontariatu,
 20. działalność charytatywna,
 21. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
 22. zorganizowanie czasu wolnego, aktywizacji i integracja społeczności lokalnej,
 23. rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, sportowo towarzyskiego i wypoczynku oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie,
 24. inspirowanie, popieranie, wykonanie i wspieranie działań przyczyniających się do poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej, 
 25. rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji i zwyczajów,
 26. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 27. prowadzenie i wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych.
Autor: Katarzyna Śmiechowska