Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Informacja

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o:

  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.18.2019 z dnia 11 grudnia 2019, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

  1. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój.

  1. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2018:

  1. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, wtorki, środy, piątki 7:00-15:00, a w czwartki 8:00-18:00)

  1. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

Magazyn przy Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

Autor: Urząd Gminy Grzmiaca