Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

500+, a praca za granicą

Informacja dla osób przebywających za granicą chcących ubiegać się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne.

 

  1. Wniosek o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne należy składać bezpośrednio w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
  1. W przypadku, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny (rodzic/opiekun dziecka) zamieszkuje i/lub otrzymuje rentę/ emeryturę i/lub pracuje/prowadzi działalność na własny rachunek w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, (nie dotyczy wyjazdu/pobytu o charakterze turystycznym, leczniczym lub związanym z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta/Gminy przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów do wojewody, w celu jego rozpatrzenia oraz ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  1. Na etapie przyjmowania wniosku klient, który ubiega się o świadczenie wychowawcze lub świadczenia rodzinne gdzie członek rodziny przebywa poza granicami kraju, do wniosku dołącza następujące informacje oraz dokumenty dotyczące:

Powyższe wynika z tego, iż kompletna dokumentacja w sprawie wniosku o świadczenie wychowawcze czy świadczenia rodzinne pozwoli wojewodzie na szybsze rozpatrzenie wniosku oraz wydanie adekwatnej decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczenia.

W przypadku przekazania wojewodzie wniosków niekompletnych lub zawierających braki formalne, będą one zwracane organowi do uzupełnienia, co znacząco opóźni prowadzone postępowanie adekwatnie opóźni ewentualną wypłatę świadczenia wychowawczego lub świadczeń rodzinnych.

W celu ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określenia państwa pierwszeństwa do realizacji świadczeń, wojewoda występuję do właściwej instytucji zagranicznej i/lub wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji przekazanej przez organ gminy niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze.

Po niezbędnych ustaleniach, na podstawie zebranej dokumentacji, w sprawach w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. W przypadku, gdy Polska jest państwem w pierwszej kolejności właściwym do ustalania uprawnień do świadczeń w Polsce wydawana jest decyzja. Informacja o rozstrzygnięciu przekazywana jest do właściwej instytucji zagranicznej.
    W przypadku wydania przez wojewodę decyzji:

– odmawiającej prawa do świadczeń w Polce, właściwa instytucja zagraniczna winna wypłacić świadczenie w pełnej wysokości

– przyznającej prawo do świadczeń w Polsce, właściwa instytucja zagraniczna winna wypłacić dodatek dyferencyjny – czyli różnicę między wysokością polskich świadczeń,
    a wysokością świadczeń zagranicznych (patrz Przykład 2).

  1. W przypadku, gdy Polska jest państwem w drugiej kolejności właściwym do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500 +), Wojewoda przekazuje wniosek do instytucji zagranicznej właściwej zgodnie z zasadami pierwszeństwa a następnie rozpatruje prawo do ewentualnego dodatku dyferencyjnego tj. różnicy pomiędzy świadczeniami przyznanymi przez instytucję zagraniczną, a wnioskowanymi świadczeniami na terenie Polski (patrz Przykład 3).


W przypadku niedostarczenia przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wojewoda ustali że nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zwraca wniosek do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do organu właściwego (Ośrodka Pomocy Społecznej/Urząd Miasta/Gminy).


Przykład 1

Mieszkamy wraz z dziećmi w Norwegii, gdzie obydwoje z mężem pracujemy. Czy jako obywatele polscy możemy ubiegać się o świadczenie 500+ ?

W opisanym przypadku cała rodzina przebywa na terytorium Norwegii, tym samym wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych (do takich zalicza się również świadczenie wychowawcze 500+) powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa norweskiego.


Przykład 2

Mój mąż/ojciec dziecka pracuje w Niemczech. Ja z dwójką dziećmi mieszkam w Polsce, gdzie pracuję. Czy otrzymam świadczenie 500+?

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W związku z powyższym, jeżeli współmałżonek pracuje w Niemczech, a pani pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie. Niemcy, jako państwo drugie
w kolejności mogą jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

Przykładowo:


Przykład 3

Mój mąż/ojciec dzieci pracuje w Niemczech, tam otrzymuje świadczenia rodzinne dla dzieci. Ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce i nie pracuję. Czy otrzymam świadczenie 500+?

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W związku z powyższym, jeżeli współmałżonek pracuje w Niemczech, a pani nie pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo niemieckie. Polska, jako państwo drugie w kolejności może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

Przykładowo:

Na terenie Niemiec przyznano prawo do świadczeń w wysokości 190,00 euro, zatem w Polsce nie ma prawa do dodatku dyferencyjnego w postaci świadczenia wychowawczego, gdyż kwota zagranicznych świadczeń przewyższa kwotę 500,00zł (190,00 euro > 500,00zł)

Na terenie Republiki Czeskiej przyznano świadczenie w wysokości 610,00 koron (w przeliczeniu około 98,00zł), zatem w Polsce przysługuje prawo do dodatku dyferencyjnego w postaci świadczenia wychowawczego w wysokości ~ 402,00 zł (500,00 zł-~ 98,00zł)


Przykład 4

Były mąż i ojciec mojego pierwszego dziecka mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ja mieszkam w Polsce z obecnym mężem, naszym wspólnym dzieckiem i dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Nie pracuję. Czy dostaniemy świadczenia 500+ na obydwoje dzieci?

Z uwagi na fakt, że ojciec Pani pierwszego dziecka przebywa i pracuje na terytorium Wielkiej Brytanii w odniesieniu do świadczeń rodzinnych (takim jest również świadczenie wychowawcze) na to dziecko będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
a wniosek powinien być rozpatrzony przez Wojewodę. Tym samym, złożony przez Panią wniosek
o świadczenie wychowawcze na to dziecko będzie przesłany do rozpatrzenia przez Państwo właściwe w pierwszej kolejności (z tytułu zatrudnienia ojca dziecka) – Wielką Brytanię. Tamtejsza instytucja powinna wydać decyzję w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, należnych
w Anglii. W przypadku, kiedy świadczenia brytyjskie będą niższe, niż świadczenia należne w Polsce, strona polska powinna wydać decyzję w sprawie dodatku dyferencyjnego. Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego na pierwsze dziecko będzie mogło zostać wypłacone wyłącznie po spełnieniu warunku kryterium dochodowego określonego przepisami polskimi. W odniesieniu do drugiego dziecka decyzja w sprawie świadczenia wychowawczego zostanie wydana wyłącznie w oparciu o przepisy krajowe przez gminę. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/rodzina-500-plus-w-ue/pytania-i-odpowiedzi/
„Rodzina 500 plus” a praca za granicą.

Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej członków mieszka lub pracuje za granicą.
W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Wojewodowie. W okresie przejściowym Wojewoda ma 3 miesiące na wydanie decyzji od momentu złożenia i wpływu wniosku wraz
z niezbędnymi dokumentami z organu właściwego . Jednak w sytuacji skomplikowanej, w której istnieje potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, w tym z instytucji zagranicznej, termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony, ze względu na potrzebę uzyskania odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

Przepisy unijne nie zawierają precyzyjnych terminów, w czasie których powinna zostać udzielona odpowiedź na zapytanie instytucji innego państwa UE – przyjmuje się, że okres ten nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty otrzymania zapytania. W poszczególnych sprawach może istnieć konieczność zwrócenia się do instytucji zagranicznych w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń w innym państwie. W każdym przypadku Wojewoda powinien poinformować o przedłużeniu postępowania ze względu na potrzebę zgromadzenia dodatkowych informacji i wskazać termin jej załatwienia.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8180,rodzina-500-plus-a-praca-za-granica.html Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/rodzina-500-plus-w-ue/