Jesteś tutaj: Start / Urząd / Kierownictwo

Kierownictwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Patryk Makowski - Wójt Gminy Grzmiąca

Wójt Gminy Grzmiąca

 Aleksandra Lachowska - Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy Grzmiąca

Barbara Golczyk - Skarbnik Gminy Grzmiąca

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Grzmiącej

Schemat organizacyjny

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje zadania nałożone ustawami szczególnymi, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendum. Gmina może wykonywać zadania powierzone z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania publiczne, należące do innych organów samorządu terytorialnego na podstawie zawieranych z tymi organami porozumień. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym między innymi spółki prawa handlowego lub przystępować do takich spółek, współtworzyć, przystępować do związków i porozumień międzygminnych, tworzyć lub przystępować do stowarzyszeń oraz zawierać umowy z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi.