Zapobieganie przestępczości – konkurs

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2020

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Organizatora zaprasza do udziału w konkursie, którego tematem jest: „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Organizator zwraca szczególną uwagę na relacje panujące w ww. grupach. Umiejętności przystosowania człowieka do życia w społeczeństwie są w znacznym stopniu kształtowane przez rodzinę i grupę, w której przebywa, a która działając nieprawidłowo wpływa dysfunkcyjnie na swoich członków. Młode osoby dorastające w takim środowisku są szczególnie narażone na postrzeganie działalności przestępczej jako swoistego „sposobu na życie”. Jednocześnie poszczególni członkowie, którzy chcą opuścić tego rodzaju struktury przestępcze, często narażeni są na ryzyko zerwania wszelkich więzi z rodziną i środowiskiem społecznym.

Ponadto organizator zwraca uwagę na rolę kobiet, które z jednej strony w rodzinnych strukturach przestępczości zorganizowanej są często ofiarami, a z drugiej strony mają istotny wpływ wychowanie dzieci i kształtowanie ich wartości.

Przedstawione projekty powinny koncentrować się na programach, środkach i strategiach pozwalających zapobiegać zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne, klanowe czy etniczne, poprzez np. działania mające na celu resocjalizację młodzieży z tego rodzaju środowisk poprzez zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne, przy czym dzieci i młodzież nie stanowią jedynej grupy docelowej projektów, które mogą zostać zgłoszone do konkursu.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej w grudniu bieżącego roku w Berlinie, w której możliwy jest udział w charakterze prelegenta przedstawiciela instytucji zgłaszającej/realizującej projekt
– zwycięzcy krajowych eliminacji, przy czym koszty pozostają po stronie instytucji delegującej.

Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Jednocześnie informuję, że na ocenę projektów w eliminacjach krajowych nie wpływają dołączone materiały promocyjne (np. ulotki, zdjęcia).

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2020 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adresy poczty elektronicznej: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl lub ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Więcej informacji TUTAJ

Autor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku (8)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie

    Zdjęcie